jump to navigation

คำตอบ กุมภาพันธ์ 13, 2007

Posted by natsima in Uncategorized.
trackback

เฉลยการบ้านของบทที่ 3 ครับ (เฉพาะคำตอบนะครับ)

1) เวลาที่ใช้ในการเดินทางเฉลี่ย = 29.87 นาที, Standard Deviation = 2.33 นาที, ความน่าจะเป็นที่มาเรียนไม่ทันประมาณ 0.48

2) จำนวนการผลิต Bolt ต่อเดือน = 15,304.17 ชิ้น, พิสัย = 3,900 ชิ้น, ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1,001.51 ชิ้น, ค่าเฉลี่ย +/- 3S = (12,299.63 ~ 18,308.70 ชิ้น), รูปวาดเองนะครับ, ความน่าจะเป็นที่ผลิตได้ 15,500 ~ 16,800 ชิ้นต่อเดือน = 0.3566

3) 2.28% ที่น้อยกว่า 12 ออนซ์ และ 97.22% ที่มากกว่า 12 ออนซ์

4) ความน่าจะเป็นที่จะเติมน้ำผลไม้จนล้นกระป๋อง = 0.0228

5) ปริมาตรเฉลี่ยของน้ำปลาแต่ละขวด = 543.2 มิลลิลิตร

6) ทวินาม P(0) = 0.768, P(3) = 0.00059 ; ปัวซอง P(0) = 0.657, P(3) = 0.00811

——————————————-

Advertisements

ความเห็น»

No comments yet — be the first.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: